Regulamin ?>

Regulamin

par. 1

 1. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego, zwana dalej Radą, jest partnerstwem organizacji obywatelskich, w tym organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 96 Póz. 873, z późn. zm.) oraz innych organizacji społecznych i nieformalnych grup działających na terenie powiatu człuchowskiego, służącym reprezentowaniu ich interesów.
 2. Rada składa się z przedstawicieli organizacji obywatelskich poszczególnych gmin miejskich, wiejskich i miejsko – wiejskich powiatu człuchowskiego.
 3. Rada realizuje swoje cele poprzez:
  a) koordynację współpracy pomiędzy organizacjami oraz organizacji z samorządami, wymianę doświadczeń,
  b) informowanie organizacji obywatelskich o możliwościach ich rozwoju,
  c) kształcenie kadr organizacji w zakresie zarządzania oraz pozyskiwania środków na działalność obywatelską,
  d) współpracę z samorządami, działania edukacyjne i informacyjne na ich rzecz,
  e) organizację Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych,
  f) monitoring stanu organizacji obywatelskich,
  g) partnerskie podejście do rozwiązywania problemów.

par. 2

Siedzibą Rady jest miasto Debrzno, Sekretariat Rady prowadzony jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.

par. 3

 1. W skład Rady wchodzi od 7 do 17 członków wybieranych dwustopniowo na 3 – letnie kadencje:
  a) na poziomie gminy przez organizacje działające na jej terenie, przy czym każda gmina powinna być reprezentowana przez jednego lub dwóch członków Rady, jednocześnie dopuszcza się reprezentacje więcej niż jednej gminy przez jedną osobę;
  b) na poziomie powiatu spośród kandydatów najsilniejszych organizacji pod względem doświadczenia, potencjału finansowego i ludzkiego oraz infrastruktury podstawowej – siedziba.
 2. Prawo do rekomendowania kandydatów do Rady (czynne prawo wyborcze) mają wszystkie aktywnie działające organizacje obywatelskie. Każdej organizacji przysługuje jeden głos na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego dla osoby głosującej przez osoby upoważnione do reprezentowania danej organizacji.
 3. Prawo do bycia rekomendowanym do Rady (bierne prawo wyborcze) mają przedstawiciele wszystkich aktywnie działających organizacji obywatelskich posiadający pisemną rekomendację wystawioną przez osoby upoważnione do reprezentowania danej organizacji. Jedna organizacja może rekomendować maksymalnie dwie osoby.
 4. Zadaniem członków Rady jest informowanie lokalnych społeczności, w tym lokalnych władz samorządowych o działaniach organizacji obywatelskich.
 5. Rada wybiera reprezentantów do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, zgodnie z przyjętymi dla niej regulacjami.
 6. Rada może nadawać status członka honorowego.
 7. Decyzje Rady, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy składu w pierwszym terminie posiedzenia. W przypadku braku kworum, decyzje otrzymują moc wiążącą niezależnie od ilości głosujących w drugim terminie posiedzenia, wyznaczonym co najmniej 15 minut później.

par. 4

 1. Rada spośród swoich członków wybiera 3 – osobowe Prezydium w składzie: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Sekretarz.
 2. Zadaniem Prezydium jest kierowanie bieżącą działalnością Rady.
 3. W przypadku równowagi głosów podczas głosowań Rady przeważający jest głos Przewodniczącego.

par. 5

Decyzja o zmianie regulaminu podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy składu Rady.